Over ons

Sichen-Sussen-Bolré

Eén van de vele oude schrijfwijzen.

Een historisch- geografisch portret

Gallo-Romeinse artefacten

Op basis van enkele fragmentarische vondsten van voorwerpen uit bandceramische culturen neemt men aan dat Zichen, Zussen en Bolder reeds enkele millennia voor het begin van onze tijdrekening bewoond waren. In de Gallo-Romeinse tijd werd er alvast mergelzandsteen ontgonnen voor de bouw van villa‘s langs het heerbanennet op het oostelijk gedeelte van het Haspengouws krijtplateau.

Volgens sommigen is de Pietjesstraat, de verbindingsweg tussen Zichen en Eben, van Gallo-Romeinse oorsprong. Na de ruilverkaveling is het de enige holle aardeweg op het grondgebied van Zichen-Zussen-Bolder.


Zichen en Zussen

Tijdens de Middeleeuwen en het Ancien Régime waren de heerlijkheden Zichen en Zussen, voor het eerst officieel vermeld in 1139, nauw met elkaar verbonden. In tijden dat ze dezelfde grondheer hadden bv. in de 14e eeuw, hingen ze achtereenvolgens af van de families van Mopertingen (1357), van der Marck (1364) en Bruyst (1394) – hadden ze één schepenbank die het Loonse landrecht toepaste. Meestal waren ze echter van verschillende grondheren afhankelijk. In het kader van de Luikse burgeroorlogen tijdens de laatste decennia van de 15e eeuw had in 1482, nabij de verdwenen burcht aan de “Burchtstraat”, een militaire confrontatie plaats tussen de Maastrichtenaars en aanhangers van Evrard van der Marck. Bij dit treffen, ook wel eens de “veldslag van Zichen” genoemd, sneuvelden meer dan 500 soldaten. In 1509 verkocht toenmalige grondheer Evrard van der Marck Zichen en Zussen aan het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht, dat reeds meerdere plattelandsdorpen in de omgeving bestuurde. De patronaats- en tiendrechten van de Zichense Sint-Pietersparochie waren in handen van de deken van het Maastrichtse Sint-Servaaskapittel.

De Sint-Genovevakapel van Zussen was een kapelanie waarvan de bedienaar door de pastoor van Zichen aangesteld werd. Pas in 1843 werd Zussen een autonome parochie. Naar aanleiding hiervan werd de oude kapel door een nieuwe parochiekerk in neogotische stijl vervangen. De 14e-eeuwse, gotische Sint-Pieter-en –Laurentiuskerk van Zichen werd in de loop van de 19e en de 20ste eeuw ingrijpend verbouwd. Beide gebedshuizen bestaan integraal uit mergelzandsteen.


Bolder

Bolder, dat samen met Meer een andere Loonse heerlijkheid vormde, was lange tijd eigendom van het geslacht van Guygoven. In 1588 kwam het in bezit van de familie de Méan.

Laatstgenoemde liet in de eerste helft van de 17e eeuw aan de Bolderstraat een monumentale kasteelhoeve in Maasstijl optrekken. De schepenbank van Bolder ressorteerde onder het oppergerecht van Vliermaal, het belangrijkste gerechtshof in het land van Loon. Het laathof van Arenberg, eveneens op het grondgebied van Bolder gelegen, volgde echter de Luikse rechtspraak en had de schepenbank van Luik als beroepshof. Bolder beschikte over kerk noch kapel. Voor het bijwonen van de erediensten en het ontvangen van de sacramenten waren de inwoners van Bolder dan ook aangewezen op de kerk van Zichen. In de Sint-Severinuskapel van het naburige Meer liggen diverse leden van de familie de Méan begraven.

Heemkunde St.-Servaas is nog steeds opzoek naar allerhande foto's en beeldmateriaal (tekeningen, schetsen, kaarten, schilderijen, foto's - negatieven - dia's - film - enz.) om ons archief aan te vullen.

Alles van- en over ZZB, dorpsgezichten, verenigingsleven, evenementen, portretten, enz... zijn van harte welkom. U kunt een bericht nalaten via ons contactformulier.

Er is natuurlijk nog veel meer.

Interesse, lees meer en klik op vervolg.